Ambassade en Consulaten van België in Duitsland

Inschrijving

Waarom zich inschrijven op de ambassade  
Procedure
Uw administratief dossier

 

Waarom zich inschrijven op de ambassade?

Landgenoten die van plan zijn om zich voor onbepaalde duur in het buitenland te vestigen, moeten zich bij hun Belgische gemeente laten uitschrijven. Gelieve, bij voorkeur vóór uw verhuis, contact op te nemen met de dienst Bevolking van uw gemeente in België en het toekomstig adres mee te delen of – als dit nog niet gekend is – het land waar u in de toekomst zal verblijven. 

Na aankomst in Duitsland, moet u zich laten inschrijven bij het “Einwohnermeldeamt” van uw Duitse stad of gemeente. U krijgt een bewijs ervan.

Daarna kunt u zich in de bevolkingsregisters van de Ambassade inschrijven, bevoegd voor uw woonplaats.

Uw inschrijving bij de Belgische Ambassade is gratis en hoewel ze niet verplicht is, is ze echt aan te raden. Dankzij uw inschrijving in het consulaire register zijn wij in staat om u een doeltreffende administratieve bijstand te bieden; dit echter op voorwaarde dat wij over juiste en actuele informatie beschikken.

U kunt bij de consulaire dienst terecht voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart, het opmaken van een paspoort of diverse attesten, voor zaken van burgerlijke stand en nationaliteit en voor andere administratieve aangelegenheden waarvoor onze dienst bevoegd is.

Als Belg ingeschreven in het buitenland kunt u aan de federale wetgevende verkiezingen deelnemen.

In heel uitzonderlijke omstandigheden kan de consulaire dienst u ook een beperkte hulp in geval van nood aanbieden.

Opgelet! 
Als u gedurende een langere periode noch in België, noch in een Belgisch Consulaat of Ambassade ingeschreven was, moet eerst nagegaan worden of u de Belgische nationaliteit niet verloren hebt. Gelieve er begrip voor te hebben dat een dergelijk onderzoek tot vertraging bij uw inschrijvings-, identiteitskaart- of paspoortaanvraag zou kunnen leiden.

Goed om te weten: bepaalde categorieën van personen moeten of kunnen in België ingeschreven blijven, zelfs als ze langdurig in het buitenland verblijven. Het betreft hoofdzakelijk studenten die bij hun ouders gedomicilieerd blijven, sommige overheidsmedewerkers, militairen, internationale ambtenaren, enz.

Als u deel uitmaakt van een van deze categorieën, dan wordt u als "tijdelijk afwezig" van België beschouwd. U moet uw "tijdelijk verblijf in het buitenland" melden aan uw Belgische gemeente. In dat geval kunt u zich niet inschrijven in een Belgische Ambassade of Consulaat in het buitenland. Wij kunnen u echter, ter informatie, als "tijdelijk afwezig" in het consulaire register inschrijven. Dit kan nuttig zijn om bijvoorbeeld ons in staat te stellen u eenvoudiger te contacteren bij een eventuele noodtoestand.

 

Procedure

Om ons in staat te stellen u correct in te schrijven, vragen wij u het inschrijvingsformulier te printen, in te vullen, te ondertekenen en ons op te sturen (voor minderjarige kinderen moet het formulier door beide ouders ondertekend worden).

De volgende documenten dient u bij uw inschrijvingsaanvraag te voegen:

 • een recent bewijs van woonst: een “erweiterte Meldebescheinigung” met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat, afgegeven door het “Einwohnermeldeamt” van uw woonplaats, in origineel, niet ouder dan zes maanden,
 • een kopie van uw Belgische identiteitskaart en/of reispas,
 • het bewijs van afmelding vanuit België (Model 8), als u uit België komt. 

In bijzondere gevallen kunnen andere bewijsstukken gevraagd worden.

Als u niet van België komt maar uit een ander land, laat ons dit dan weten zodat wij uw dossier kunnen opvragen bij de betreffende Ambassade of het Consulaat waar u ingeschreven was.

Als de inschrijving een pasgeboren kind of een persoon betreft die nog nooit in het Belgische rijksregister opgenomen werd, gelieve ons dan volgende bijkomende documenten te sturen:

 • Een letterlijk afschrift van de geboortakte, in origineel, niet ouder dan zes maanden; 
  In Duitsland heet dit document “beglaubigter Registerausdruck aus dem Geburtenregisters”. Een geboorte-uittreksel of een uittreksel uit  het “Familienbuch” zijn niet voldoende.
 • Als de ouders niet getrouwd zijn op het tijdstip van de geboorte, maar de vader het kind erkend heeft: een letterlijk afschrift van de vaderschapserkenning, met toestemming van de moeder en, indien van toepassing, vermelding van de gekozen regeling in verband met de familienaam van het kind (beglaubigter Registerausdruck der Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmung der Mutter und ggf. Regelung über die Namensführung).
 • Een kopie van de reispas en de identiteitskaart van beide ouders (bij minderjarige kinderen).

Opmerking: alle door ons gevraagde officiële bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan zes maanden en moeten in origineel worden voorgelegd.

Na uw inschrijving moet u een elektronische identiteitskaart aanvragen, als u deze nog niet bezit. Uw in België (of in een andere post) afgegeven identiteitskaart blijft geldig tot de aangegeven vervaldatum.

 

Uw administratief dossier

U dient onze Ambassade steeds op de hoogte te brengen van elke verandering in uw persoonlijke situatie, door middel van de hierna vermelde bewijsstukken. (Deze informatie betreft hoofdzakelijk akten opgesteld in Duitsland of in België. Gelieve ons te raadplegen voor documenten uit andere landen):

 • Huwelijk: een letterlijk afschrift van de huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden: beglaubigter Registerausdruck des Eheregisters
   
 • Echtscheiding: 
   
  • Bij echtscheiding in Duitsland: een letterlijk afschrift van uw scheidingsakte met vermelding van de datum waarop uw echtscheiding rechtgeldig geworden is:“rechtskräftiges Scheidungsurteil”). U kunt dit document aanvragen bij de bevoegde rechtbank.
  • Bij echtscheiding in België: een letterlijk afschrift van de overschrijving van de echtscheiding in het register van burgerlijke stand of een letterlijk afschrift van de huwelijksakte waarbij de echtscheiding in de rand werd vermeld.
  • Als u minderjarige kinderen hebt, gelieve ons eveneens een letterlijk afschrift van het scheidingsoordeel te bezorgen waarin het hoederecht van de kinderen bepaald wordt. 
 • Overlijden: een letterlijk afschrift van de overlijdensakte (“ein beglaubigter Registerausdruck des Sterberegister”); 
   
 • Verwerving van een andere nationaliteit: het origineel of een eensluidend verklaarde kopie van het certificaat van naturalisatie of een attest van de vreemde nationaliteit afgeleverd door de ambassade of het consulaat van dit land in Duitsland. 
   
 • Adresverandering: een bewijs van uw nieuw adres (“erweiterte Meldebescheinigung”
   
 • Verandering van telefoonnummer, van e-mail enz.: u kunt ze ons telefonisch of schriftelijk meedelen; deze gegevens worden alleen ter informatie in uw dossier opgenomen.

Opmerking: Alle hierboven vermelde bewijsstukken mogen NIET ouder dan zes maanden zijn.

Al uw persoonsgegevens zijn wettelijk beschermd en worden vertrouwelijk behandeld!